02-160-3402
INFO@KINGSTHAILAND.COM

welcome

King’s College of English เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษ ในกลุ่มของ King’s Group of English Language Schools ที่มีชื่อเสียงในประเทศอังกฤษและด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 50ปี จึงได้รับ ความเชื่อถือ และไว้วางใจจากนักเรียนและผู้ปกครอง รวมถึงหน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน

Read More