02-160-3402
INFO@KINGSTHAILAND.COM

Junior Courses สำหรับนักเรียนอายุ 9-12 ปี

จุดประสงค์ของหลักสูตร

1. นักเรียนจะได้รับการพัฒนาภาษาอังกฤษโดยเน้นการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ โดยการแทรกกิจกรรม เพลง เกม หรือจากภาพ
2. เสริมเรื่องไวยากรณ์ภาษาอังกฤษด้วยการอ่านเรื่องที่น่าสนใจ พูด เขียน ให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
3. สนุกสนานกับการเรียนและกิจกรรม
5. ฝึกพูดภาษาอังกฤษจาก Dialogues เพลงและเกมส์ในบทเรียน

รายละเอียดของบทเรียน

เป็นการเน้นในทักษะทั้ง 4 ด้าน ได้เเก่ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน โดยจะ เน้นทางด้านการเขียนพร้อมทั้งเพิ่มไวยากรณ์มากขึ้น บทเรียนประกอบด้วยศัพท์ในชีวิตประจำวัน และไวยากรณ์พื้นฐาน เพื่อวางรากฐานการเรียนภาษาอังกฤษในการเรียนระดับสูงต่อไป

ระดับการเรียน

ระดับการเรียนแยกเป็น 3 ระดับ ในแต่ละระดับแบ่งเป็น 3 โมดูล
1. Junior Level One (JE1) เรียน 30 คาบต่อ 1 โมดูล
2. Junior Level Two (JE2) เรียน 30 คาบต่อ 1 โมดูล

gallery