02-160-3402
INFO@KINGSTHAILAND.COM

BUSINESS ENGLISH COURSES หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ

จุดประสงค์ของหลักสูตร

1. ผู้เรียนใช้ภาษาอังกฤษได้ตรงกับข่ายงานธุรกิจของผู้เรียน
2. เน้นในเรื่องการเเก้ไขทักษะ 4 ด้าน ฟัง พูด อ่านและเขียน
3. ใช้ภาษาอังกฤษได้ถูกต้องตามรูปแบบของภาษาและไวยากรณ์
4. เพิ่มคำศัพท์ที่ต้องใช้ในทางธุรกิจและการงาน

เนื้อหาของบทเรียน

ประกอบด้วยเรื่องเกี่ยวกับการทำงาน การเงิน การตลาด การบัญชี การธนาคาร การประชุม การต่อรองทางธุรกิจการเดินทางในทางธุรกิจ การสนทนาทางโทรศัพท์ การนำเสนอเรื่องต่างๆ ผลิตภัณฑ์ของสำนักงานและอื่นๆ และการจัดสัมภาษณ์เพื่อคัดสรรพนักงานที่มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ

gallery