02-160-3402
INFO@KINGSTHAILAND.COM

Young Learner Courses สำหรับนักเรียนอายุ 4-8 ปี

จุดประสงค์ของหลักสูตร

นักเรียนได้รับการพัฒนาภาษาอังกฤษในทักษะต่างๆ ได้เเก่ ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน โดยการเรียนภาคปฏิบัติ ผ่านงานศิลปะ เพลง เกมส์ เรื่องในชีวิตประจำวันและ Project Work

รายละเอียดของบทเรียน

นักเรียนจะได้เรียนภาษาอังกฤษจากหนังสือเรียนและเเบบฝึกหัดที่เหมาะสมกับความรู้และวัยของผู้เรียนพร้อมกับกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น เพลง เกมส์ หรือจากงานศิลปะ เพิ่มทักษะด้านการออกเสียง การฟัง พูด อ่านและเขียน ศึกษาคำศัพท์ เรื่องตัวเลข ศัพท์เกี่ยวกับของใช้ใกล้ตัว ครอบครัว ร่างกาย อาหาร เดือนและวันสำคัญต่างๆ และคำบุพบทพื้นฐานง่ายๆ

ระดับการเรียน

ระดับการเรียนแยกเป็น 3 ระดับ ในแต่ละระดับแบ่งเป็น 3 โมดูล โมดูลละ 36 คาบเรียน ยกเว้น YLP เรียน 30 คาบ
1. Young Learner Preparation (YLP)
2. Young Learner Level One (YL1)
3. Young Learner Level Two (YL2)
4. Young Learner Level Three (YL3)
5. Young Learner Level Four (YL4)

gallery